divendres, 27 de setembre de 2013

ANSELM TURMEDA


SANT VICENT FERRER


RAMON LLULL


ELS PAISATGES DE LLULL

Miramar

Randa

Cova de Randa

ÈPOCA MEDIEVAL (SEGLES XIII-XV). RAMON LLULL. PROSA RELIGIOSA, DIDÀCTICA I SATÍRICANaixement de la prosa literària
Prosa didàctica, religiosa i moralitzant
o   Gran interès per propagar la doctrina cristiana ð lluita contra heretgies, conversió de creients d’altres religions, control ideològic del poble.
o   Religiositat: presència del sentiment de devoció a la divinitat.
o   Moralització: orientació de l’opinió i la conducta en favor dels valors ètics (és a dir, els cristians).
o   Didactisme: voluntat de fer entenedors els valors ètics i morals.

Gèneres i recursos
Gèneres:
o   Faula: narració protagonitzada per animals personificats que transmet una lliçó moral.
o   Exemple o conte: conté una lliçó moral.
o   Sermó: exposició oral sobre preceptes morals i doctrinals.
o   Poema didàctic: poesia destinada a memoritzar preceptes morals i doctrinals.

Recursos:

o   El seu ús és necessari per tal de cridar l’atenció del públic analfabet. Els més usats són: interrogació retòrica, sentència, lliçó moral, gradació, anàfora, bimembració, paral·lelisme, enumeració i rima.

Ramon Llull (Mallorca, 1232?-1315?)
o   Primer gran escriptor de la literatura catalana. Va elevar el català a la categoria de llengua de cultura i és considerat el creador del català literari.

o   Vida:

o   Etapa cortesana fins als trenta anys: senescal a la cort de Jaume ii, matrimoni amb Blanca Picany, aventures amoroses i poemes trobadorescs dedicats a les seves amants.
o   Aparició de Crist ð abandonament de la vida mundana i inici d’una intensa vida espiritual que es concreta en tres punts:
§  Treball missioner a terres d’infidels.
§  Redacció de llibres per tal de convertir-los.
§  Creació d’escoles de llengües orientals per facilitar-ne l’adoctrinament.
o   “Art”: doctrina filosòfica lul·liana.

o   Les llengües de Llull:
o   Llatí: llengua de cultura
o   Àrab: llengua dels infidels que vol convertir
o   Català: perquè la seva obra arribi al poble
o   Provençal: poesia trobadoresca que va escriure en la seva etapa cortesana
o   Només es conserven les obres escrites en català i llatí.

o   La prosa lul·liana:
o   Sintaxi apta i flexible per a l’argumentació.
o   Creació de lèxic propi per expressar conceptes abstractes amb la incorporació de cultismes (fortitudo), ús de la derivació per crear paraules noves (apropincació) i evolució forçada de paraules llatines per convertir-les en patrimonials (tristícia).

o   Obra:
o   Obres filosòfiques i científiques:
§  Art abreujada de trobar la veritat

o   Obres místiques:
§  Llibre de contemplació en Déu
§  Llibre d’Amic i Amat (inclòs en el Blanquerna)

o   Obres didàctiques:
§  Llibre de l’ordre de cavalleria
§  Doctrina pueril
§  Llibre de gentil i els tres savis

o   Obres narratives:
§  Llibre d’Evast e Aloma i de Blanquerna son fill (organització de la societat des del punt de vista cristià)
§  Fèlix o Llibre de meravelles (inclou el Llibre de les bèsties, en què s’analitza l’organització de la societat quotidiana)

o   Obres poètiques:
§  Lo Desconhort
§  Cant de Ramon

Arnau de Vilanova
o   Metge de la cort catalana. Va destacar pels seus discursos contra l’excessiva riquesa dels eclesiàstics i per les opinions polítiques que consideraven els reis del casal d’Aragó els capdavanters d’una reforma religiosa a Occident. Conegut també pel seu discurs apocalíptic.

Francesc Eiximenis
o   Frare franciscà amb gran influència en la vida religiosa de l’època.
o   Obra més representativa: Lo Crestià, gran enciclopèdia (tretze llibres, se’n conserven quatre) sobre la ideologia cristiana amb intencions divulgatives i morals.

Sant Vicent Ferrer
o   Frare dominicà amb gran fama com a orador. Predicà per tot Europa i prengué part en el Compromís de Casp.
o   Es conserven molts dels seus sermons gràcies als reportadors que l’acompanyaven.
o   Estil:
o   Llenguatge col·loquial i popular.
o   Escenificació i gesticulació de part dels seus discursos.
o   Actualització dels passatges bíblic per fer-los més entenedors.
o   Ús de recursos retòrics repetitius per facilitar la memorització de les principals idees.
o   Ús d’exemples, comparacions, onomatopeies i hipèrboles.

Literatura satírica
o   Propugna un moralisme diferent, en el qual la ironia i l’humor conviden a considerar des de diferents punts de vista el sistema de valors de la societat medieval.
Anselm Turmeda
o   Franciscà convertit a l’Islam.
o   Obres:
o   Llibre de bons amonestaments
o   La disputa de l’ase: discussió de l’autor amb un ase en to de sàtira. Intenció: posar en dubte la moral de l’home.

o   Tufha: refutació de la doctrina cristiana en àrab.

LLENGUA I DIALECTE

Els dialectes del catalàELS ALMOGÀVERSJAUME I EL CONQUERIDORÈPOCA MEDIEVAL. LA HISTORIOGRAFIA


L’expansió de la llengua als segles xiii i xiv
o   Política d’expansió dels reis de la corona d’Aragó ð s’orienta vers la Mediterrània i el sud.

o   Segle xiii
§  Conquestes militars de Jaume i:
·         Mallorca (1229)
·         Eivissa (1235)
·         València (1238)

§  Conquestes posteriors:
·         Sicília (1282), Pere ii
·         Menorca (1287), Alfons ii

o   Segle xiv
§  Expedició dels almogàvers a Grècia (1303)
§  Sardenya (1324)
§  Annexió dels ducats d’Atenes i Neopàtria (1388)

o   Repoblació dels territoris conquerits per parlants catalans ð s’incrementa la presència de la llengua catalana en tota mena de textos escrits.

La Cancelleria Reial. El llenguatge solemne
o   Organisme administratiu de la corona d’Aragó creat per Jaume i (mitjan segle xiii) i encarregat de la correspondència, de l’arxiu i de la burocràcia.
o   1276: la documentació de la corona d’Aragó queda unificada en utilitzar totes les institucions del domini lingüístic català un mateix model de llengua.
o   Llenguatge caracteritzat per la solemnitat i l’estil reiteratiu.

Prosa historiogràfica. Les quatre grans cròniques
o   Crònica: text de caràcter historiogràfic escrit en prosa que tenia com a finalitat fomentar el patriotisme (exaltació d’un heroi), justificar la política reial i oferir una visió providencialista de la història (Déu al costat dels reis).  Son textos de gran religiositat i d’intenció moralitzadora.

o   Precedents:
o   Cançons de gesta (no se’n conserva cap)
o   De Rebus Hispaniae i Gesta Comitum Barcinonensium (traduccions)

o   Quatre grans cròniques catalanes:
o   Llibre dels feits o Crònica de Jaume i
§  Memòries del rei que aquest va dictar als seus col·laboradors.
§  Data de redacció: redactada en diversos períodes de la seva vida (segle xiii).
§  Contingut: parla de les seves conquestes (Mallorca, València, Múrcia) i dels seus avantpassats.
§  Estil:
·         Llenguatge popular i improvisat
·         Ús del plural majestàtic (“nós”)
·         Participació directa el els fets narrats
·         Esperit militar i heroic: descripció detallada d’episodis bèl·lics
·         Sentiment religiós (important: devoció mariana)

o   Crònica de Bernat Desclot o Llibre del rei en Pere
§  Bernat Desclot: funcionari de la Cancelleria.
§  Data de redacció: 1283-1288.
§  Contingut: bàsicament, tracta el regnat de Pere ii el Gran.
§  Utilitza fonts molt diverses: prosificacions de cançons de gesta, documentació administrativa, testimonis directes, etc.
§  Més objectiva que les altres cròniques.

o   Crònica de Ramon Muntaner
§  Cavaller de vida novel·lesca que va participar de manera directa en bona part dels fets narrats.
§  Participà en l’expedició dels almogàvers a Orient a càrrec de Roger de Flor, episodi que serviria com a font a Joanot Martorell a l’hora d’escriure Tirant lo Blanc.
§  Data de redacció: segle xiv.
§  Trets:
·         Monarquisme incondicional
·         Religiositat
·         Reflexions didàctiques i moralitzadores
§  Estil:
·         Detallisme violent i cru
·         Llenguatge senzill i directe, carregat de refranys i frases populars
·         Recursos joglarescs per captar l’atenció (“Què us diré?”)
·         Ús de les tres persones del singular (sensació de proximitat)

o   Crònica de Pere iii, el Cerimoniós
§  Ordenada, dirigida i revisada pel mateix monarca.
§  Consta d’un pròleg redactat pel rei, sis capítol i un apèndix.
§  Data de redacció: segle xiv.
§  Contingut: regnat del seu pare (Alfons iii, el Benigne) i el seu regnat.
§  Estil:
·         Llenguatge elegant i solemne, ple de fórmules administratives i legals
·         Sintaxi ordenada, molt propera a la prosa humanista

·         Redacció autobiogràfica (alterna els records personals amb el llenguatge administratiu)

DATES D'EXÀMENS DE LA PRIMERA AVALUACIÓ

25 d'octubre: primer parcial

5 de novembre: expressió escrita

22 de novembre: prova de la lectura La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda

3 de desembre: segon parcial

EL SIGNE LINGÜÍSTIC


TROBADORS I TROBAIRITZ


ORGANYÀ I LES HOMILIES

Organyà

Un fragment de les Homilies d'Organyà

LES LLENGÜES ROMÀNIQUES


EMPÚRIES

Empúries, punt clau per a l'inici de la romanització

ELS ORÍGENS LINGÜÍSTICS I LITERARIS

Els orígens de la llengua: el llatí
o   Romània: territoris que feien part de l’imperi romà on el llatí es va convertir en llengua pròpia.
o   Romanització: assimilació de la llengua i la cultura romanes per part dels pobles conquerits.
o   El llatí que es parlava a les diverses zones de la Romània evolucionarà fins a convertir-se en llengües diferents (en funció de la situació del territori, de la intensitat de la romanització, de la influència del substrat i el superstrat, de la classe social dels colonitzadors, etc. ), denominades vulgars (de VULGUS, “poble”). També les denominem llengües romàniques.
o    Llengües romàniques: galaicoportuguès, lleonès (o bable), castellà, aragonès, català, provençal o occità, francès, sard, rètic (o retoromànic), italià, romanès i dàlmata (Ɨ).
o   Dates clau d’aquest procés:
o   Inici de la romanització:
§  218 aC. a la Península (els romans arriben a Empúries)
§  123 aC. a Mallorca (Quint Cecili Metel)
o   476: caiguda de l’imperi romà d’Occident.
o   711: arribada dels àrabs a la Península.

Naixement i expansió de la llengua (segles viii-xiii)
o   Naixement del català: segle viii. Culminació del procés: accés a l’escriptura (segle xiii).
o   Època preliterària: glosses (traduccions de paraules o expressions en textos llatins que el lector no entenia) i juraments feudals escrits en un llatí molt catalanitzat.
o   Textos més antics conservats en català (segle xii):
o   De caràcter legal:
§  Forum Iudicum (mitjan segle xii). Fragment molt breu de la traducció d’un codi de lleis visigòtic (no es tracta d’un text literari)
§  Altres: Furs de València, Costums de Tortosa, Usatges de Barcelona.
o   De caràcter religiós:
§  Homilies d’Organyà (principis segle xiii). Conjunt de sermons acompanyats per la traducció d’un text litúrgics i un comentari (ja és un text literari).
§  Altres: Cant de la Sibil·la, Vides de sants rossellonesos.

Les primeres manifestacions literàries. El llenguatge poètic
Diferents manifestacions:
o   Poesia provençal: fou la més important a Europa entre els segles xi i xiii. Sorgeix a la regió d’Occitània (sud de França). Als territoris de parla catalana es feia servir el provençal o occità per conrear aquest tipus de poesia.
o   Poesia àrab: als territoris ocupats pels àrabs fins a la conquesta de Jaume i.
o   Poesia llatina: vinculada als monestirs.

Ens centrarem en la poesia provençal.

Els trobadors i els joglars
o   Trobadors (autors): creadors de la lletra i la música d’aquest tipus de composicions.
o   Joglars (intèrprets): difusors dels poemes. S’acompanyaven d’instruments musicals.
o   De vegades, ambdues funcions eren assumides per un mateix individu.

L’amor cortès (també “fina benvolença” o “fina amors”)
o   És el tema per excel·lència de la poesia trobadoresca. Influirà en tota la poesia posterior fins a Ausiàs March.
o   Reflecteix els dos pilars bàsics de la societat feudal: el vassallatge (el trobador o “om“ es declara vassall de la dama i es dirigeix a ella com a “midons”, que significa “senyora”) i la religiositat (devoció mariana que deriva en una visió de la dona com a origen de bondat).
o   Sempre parla de relacions adúlteres.
o   Figures secundàries:
o   “Gilós”: marit a qui cal amagar la relació
o   “Lausengiers”: difamadors

Modalitats poètiques
o   Estil:
o   Trobar leu: llenguatge senzill i directe
o   Trobar ric: llenguatge ornamental, carregat de recursos expressius
o   Trobar clus: llenguatge complicat, ple de figures retòriques semàntiques i de pensament
o   Tema i intenció:
o   Cançó: lloança i idealització de la dama
o   Sirventès: moralització, propaganda política o sàtira
o   Plany: lament per la pèrdua d’algun personatge
o   Pastorel·la: encontre amb una pastora i posterior conversa
o   Escondit: excusa per haver traït el secret amorós
o   Alba: lamentació dels enamorats per haver-se de separar després d’haver passat la nit junts

Autors
Trobadors catalans
o   Guerau de Cabrera
o   Guillem de Cabestany
o   Guillem de Berguedà
o   Guillem de Cervera (Cerverí de Girona)

Trobadors mallorquins
o   Berenguer d’Anoia

Trobairitz (poemes més sensuals)
o   Comtessa de Dia
o   Reina de Mallorques

La poesia entre els trobadors i Ausiàs March
o   Influència de la poesia provençal  ð certàmens literaris (obres repetitives):
o   Consistori de la Gaia Ciència (Tolosa)
o   Jocs Florals (Barcelona)

o   Procés de desprovençalització:
o   Jaume i Pere March
o   Andreu Febrer
o   Gilabert de Pròixita
o   Jordi de Sant Jordi