dimarts, 22 d’octubre de 2013

ACCENTS I DIÈRESIS SOLUCIONS

trair, arcaisme, harmònium, complaíem, heroïnòman, rabiüt, egoista, constituïa, proteínic, fiïn, suïn, canviï, contraindicat, cuit, circuit, beneir, reunificar, suant, gratuïtament, fluidament, mèdium, ateisme, traduiria, posseir, deslluïment, succeir, intuïció, reüll, succeiran, constituint, diürètic, lluint, obeïm

ACCENTS I DIÈRESIS EXERCICI

4. Poseu dièresi i/o accent en aquestes paraules, si cal.

trair, arcaisme, harmonium, complaiem, heroinoman, rabiut, egoista, constituia, proteinic, fiin, suin, canvii, contraindicat, cuit, circuit, beneir, reunificar, suant, gratuitament, fluidament, medium, ateisme, traduiria, posseir, deslluiment, succeir, intuicio, reull, succeiran, constituint, diuretic, lluint, obeim

EXERCICI GUIONET SOLUCIONS

Amb guionet: adéu-siau, Vila-seca, mata-rates, barba-ros, penya-segat, Mont-roig, ciència-ficció, nord-oest, sudafricà, barrim-barram

Sense guionet: camatort, exmarit, historicofísic, escuradents, Vilanova, besnét, antireligiós, bocabadat, coliflor, parallamps

EXERCICI GUIONET

1. Escriviu correctament les paraules que teniu a continuació. No oblideu d’escriure el guionet quan calgui.

cama+tort, ex+marit, adéu+siau, Vila+seca, històrico+físic, escura+dents, Vila+nova, mata+rates, barba+ros, bes+nét, penya+segat, Mont+roig, anti+religiós, ciència+ficció, nord+oest, boca+badat, sud+africà, barrim+barram, col+i+flor, para+llamps

ACCENTUACIÓ SOLUCIONS

Exercici 1 
Abans-d’ahir no sé què va passar, però només recordo que després d’arribar a casa vàrem asseure’ns al sofà perquè volíem veure què feien a la tele i ens vàrem adormir. I fins avui, que és dissabte, no ens hem despertat. Jo em trobo bé, no obstant el mal de cap de què em ressento. El Ramon, però, encara té son i es passeja per la masia com una ànima que cerca repòs. Què hauríem de dir que ens ha succeït? Per què hem dormit aquest munt d’hores? És potser perquè en l’últim àpat que férem havíem pres un cafè espès amb un gust estranyament curiós?

Exercici 2

El cotxe es va aturar del tot al semàfor que hi ha a la cantonada dels carrers Còrsega i Sicília. La Maria no sabia perquè. I si no hi havia benzina al dipòsit? I si hi havia algun problema mecànic? Com que no sabia què fer, va trucar a la seva companyia d’assegurances amb l’estúpida pretensió que li poguessin resoldre el problema. Després de prémer els números que indicava la targeta que li havien lliurat en contractar l’assegurança, va sonar una d’aquelles músiques que pretenen ser simpàtiques, però que poden fer perdre la paciència a l’usuari més sofert del món. Finalment, li semblà sentir una veu amb un marcat accent francès, però només li ho semblà, perquè amb la cridòria i els clàxons dels conductors dels vehicles no podia sentir res. Allò era un caos!


ACCENTUACIÓ EXERCICIS

1. Accentueu el text següent. Tingueu en compte que hi falten 30 accents.

Abans-d’ahir no se que va passar, pero nomes recordo que despres d’arribar a casa varem asseure’ns al sofa perque voliem veure que feien a la tele i ens varem adormir. I fins avui, que es dissabte, no ens hem despertat. Jo em trobo be, no obstant el mal de cap de que em ressento. El Ramon, pero, encara te son i es passeja per la masia com una anima que cerca repos. Que hauriem de dir que ens ha succeït? Per que hem dormit aquest munt d’hores? Es potser perque en l’ultim apat que ferem haviem pres un cafe espes amb un gust estranyament curios?

2. I ara accentueu aquest altre en què en falten 27.

El cotxe es va aturar del tot al semafor que hi ha a la cantonada dels carrers Corsega i Sicilia. La Maria no sabia perque. I si no hi havia benzina al diposit? I si hi havia algun problema mecanic? Com que no sabia que fer, va trucar a la seva companyia d’assegurances amb l’estupida pretensio que li poguessin resoldre el problema. Despres de premer els numeros que indicava la targeta que li havien lliurat en contractar l’assegurança, va sonar una d’aquelles musiques que pretenen ser simpatiques, pero que poden fer perdre la paciencia a l’usuari mes sofert del mon. Finalment, li sembla sentir una veu amb un marcat accent frances, pero nomes li ho sembla, perque amb la cridoria i els claxons dels conductors dels vehicles no podia sentir res. Allo era un caos!

A-E ÀTONES SOLUCIONS

a) La veu del rapsode omple la sala del monestir mentre els treballadors que la restauren en van davallant plaques de la teulada.
b) Vés traient del cove els albercocs que s’hagin fet malbé i posa’ls a la caixa del racó.
c) L’estiu passat vàrem fer un viatge per Sardenya, però enguany anirem a Empúries, a l’Alt Empordà, perquè arran del naixement de la nostra filla no podem viatjar lluny.
d) Corre una altra vegada cap al celler i digues a l’Esteve que l’ampolla verda només s’omple fins a la meitat.
e) Per veure si la sanefa amb forma de essa ha quedat ben fixada te l’has de mirar pel davant i pel darrere.
f) La jutgessa va admetre el recurs d’empara interposat i va prendre la decisió d’obrir el procediment un altre cop.
g) La Caterina, pobra, encara enyora l’època en què només lluïa maragdes i ametistes.
h) Obre una llauna d’espàrrecs perquè farem una bona amanida d’enciam i n’hi posarem.

A-E ÀTONES EXERCICI

1. Omple els espais buits amb la vocal adient

a) La veu del rapsod... ompl... la sala del mon...stir mentr... els tr...balladors que la restaur...n en van d...v...llant plaques de la t...ulada.
b) Vés tr...ient del cov... els alb...rcocs que s’hagin fet malbé i posa’ls a la caixa del r...có.
c) L’...stiu passat vàr...m fer un viatg... per S...rdenya, però ...nguany anirem a ...mpúri...s, a l’Alt ...mpordà, perquè arran del n...ix...ment de la nostr... filla no podem viatjar lluny.
d) Corr... una altr... vegad... cap al celler i digu...s a l’Estev... que l’ampoll... verd... només s’ompl... fins a la m...itat.
e) Per veur... si la s...nefa amb forma de ess... ha quedat ben fixada te l’has de mirar pel d...vant i pel d...rrer... .
f) La jutgessa va admetr... el recurs d’...mpara interposat i va prendr... la decisió d’obrir el procediment un altr... cop.
g) La Cat...rina, pobr..., ...ncar... ...nyora l’època en què només lluïa m...ragdes i am...tistes.
h) Obr... una llauna d’espàrr...cs perquè f...rem una bona am...nida d’enciam i n’hi posarem.

O-U ÀTONES SOLUCIONS

floreta: flor
bondat: bo
garrotada: garrot
punxegut: punxa
foguera: foc
rejovenir: jove
joventut: jove
fullejar: full
follia: foll
foscor: fosc
fumera: fum
cartolina: cartó/cartró
sordesa: sord
dotzena: dotze
joguina: joc
pobresa: pobre/a
sortejar: sort
tossuderia: tossut
ullada: ull
fusteria: fusta
collada: coll
portalada: porta
poruc: por
plomall: ploma

O-U ÀTONES EXERCICI

1. Completeu amb o o u aquestes paraules i escriviu una paraula de la mateixa família que tingui una o o
una u tòniques.

floreta: flor

b...ndat:

garr...tada:

p...nxegut::

f...guera:

rej...venir:

j...ventut:

f...llejar:

f...llia:

f...scor:

f...mera:

cart...lina:

s...rdesa:

d...tzena:

j...guina:

p...bresa:

s...rtejar:

toss...deria:

...llada:

f...steria:

c...llada:

p...rtalada:

p...ruc:

pl...mall: